preloaderlogo

Aydınlatma Metni

 

KAMUOYU AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası : 6698

 Kabul Tarihi : 24/3/2016

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57

 

Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair hak ve yükümlülükleri içeren bilgilendirme metni aşağıdadır.


1- YELPAZE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 sayılı kanun ve şirket politikamız gereği, özel hayatının ve kişisel bilgilerinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun 10'uncu ve ilgili maddeleri uyarınca, değerli ziyaretçi ve üyelerimizin; kişisel verilerin tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin Kanundan doğan haklarınız konularında aydınlatılması saikı ile işbu metin tanzim edilmiştir.

2-Veri Sorumlusu


YELPAZE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir.


3-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

"Kişisel veriler", kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, web sitemizi http://www.yelpazeinsaat.com.tr adresimizi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, sistemimiz üzerinden şirket bilgileri ve kişi bilgilerini paylaştığınızda, web sitemiz'de yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizde değişiklik yaptığınızda, mal ve hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, teklif aldığınızda veya verdiğinizde, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

 

4-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileri;

4.1-Hizmet sunmak: web sitemize veya uygulamalarımıza erişiminizi sağlamak, ticaret yapmak , kullanıcı sözleşmesi ve varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeden veya politika metinlerimizden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile kullanıcılar arasında mal ve hizmet satımı sözleşmesinin kurulmasını ve alışveriş gerçekleşmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, ödemeleri tahsil etmek, doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek, hak sahibini belirlemek, tebligat yapmak, hizmet satmak ve satın almak, devlet politikası ve ülke menfaatleri doğrultusunda vergi kaçırılmasını önlemek,


4.5-Sizinle iletişime geçmek: hesabınız veya hizmetlerimiz, şikayet veya talepleriniz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak,


4.7-Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,


4.8-Hizmetlerimizin sorunsuz, güvenli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,


4.9-Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız.7- Bir Sözleşmenin İfası

 

7.1-Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep yukarıda yer alan “hizmet sunumu”, “internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek”ve “sizinle iletişime geçmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

7.2-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olma: Kişisel verilerinizin işlenmesinin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu ancak söz konusu işlemenin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan “tanıtım ve pazarlama”, “sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek”, “kişiselleştirilmiş deneyim sumak” ve “internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlemek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin bir kısmının veya tamamının dayanağını oluşturabilmektedir.

8- Açık Rıza 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

9- Kanun’un 11’inci maddesi çerçevesinde haklarınız

Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme, 

Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


10- Bu hakları kullanmak istediğinizde bize; Cumhuriyet Mahallesi Minare Sokak Kotan Plaza No:11/A KUŞADASI adresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, muhasebe@yelpazeinsaat.com.tr e-posta adresi ya da Müşteri Hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

YELPAZE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM

blog-img

Title 1

Açıklama Kısa Yazı EN

Title 2

Açıklama Kısa Yazı EN

Title 3

Açıklama Kısa Yazı EN